ɔflɛɔflɛʔpl.nflɛn.knife sheathPio ɔdai amʋ lɛ mʋ́ ɔflɛtɔ ba mɩ.Pull the knife out of its sheath and bring it to me.Nɩ ɔdaɩ bʋ ɔflɛtɔ a, mʋ́ ɩbʋ ifu tamɛ nɩ bépio mʋ́ lɛ mʋ́a, ɩtra ma ifu.When a knife is in its sheath it is fearful, but once it is removed out of it's sheath, it is no more fearful.4.8.3.7Weapon, shoot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *