ɔmɛ́ɔmɛ́ dial. var.ɛmɛ́Sn.1belly2.1.8Internal organs2.1.2Torso2wombcfɔmɛ́tɔbellyipu 1stomach2.1.8.4Female organs3pregnancyƆtsɩ amʋ dɛ ɔmɛ́. The woman is pregnant.conceiveMʋ kulu laha mʋ ɔmɛ́. Her husband has made her pregnant.2.6.3.1Pregnancycomp.lɛ ɔmɛabortnya ɔmɛ́conceiveIdiom:ɔmɛ́ ladanpregnancy term

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *