nyagbanyagbaɲág͡báɲág͡báadj.sourSakatintɔ bʋ ɔdwɛ dʋn ntunkum, tsufɛ ntunkumtɔ igyi nyagbanyagba.Sakatin is better to eat than ntunkum because ntunkum is sour.2.3.3Taste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *