pɛpɛɛpɛpɛ́pɛ́ːpɛ́ der. of1REDUP2adv.exactlyƆlɔbwɛ mʋ agyʋma amʋ pɛpɛɛpɛ. He did his work exactly right.Atɔ amʋʋ lɔfwɩ amʋ pɛpɛɛpɛ nɩ.That is exactly the lost things.8.1.5.8Exact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *