mantamántáv.1to be close toMlɩ kpʋkpɛ manta Bulu mɛnɩ Bulu ɛ obetsia mlɩ wa. Draw near to God so that he will draw near to you.Tɔsɩ tɛmanta afɩta sʋ, nɩ ɔtɔfʋ a, ɩbʋ ɔsɩn.Caterpillars live on leaves, if it touches(burns) you it is painful.cfbɛɩnnear8.2.6.2Nearph. v.nya obu amʋ mantaclose door partially2to put something togetherKpa fʋ ayabitɔ manta.put your legs together.Nɩ oyin obétsia ɔtsɩ a, ɔbɔ́pʋ nta lɛlɛ ɩwɩ ɔwan ha ɔtsɩ amʋ akwɩɩpʋ, pʋ kɔba manta nta amʋsʋ. Kɔba amʋ gyi asientɔ nɩ.nya obu amʋ mantaclose the door partway (get room together)Beyi sukuu obu amʋ manta asɔrɩ obu.They built a school building next to the church building.7.2Move3to tame an animalNyankpʋsa tɛtalɩ bwɛ mbwɩ akugyiakʋ bʋtɛmanta. Tamɛ ɔhaa mɔkʋtalɩ bwɛ ɔdandʋ ɔmanta kɩ.Humans can tame all kinds of animals. But no-one has yet tamed the tongue.6.3.1Domesticated animal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *