nwuntɔbɔŋʷũtɔbɔʔ n.brainsKufa nwuntɔbɔ ɩtsɔ dʋn deyi klɛ. Sheep brains are bigger than monkey brains.Kuku nwuntɔbɔ mɛdɛ agyuma yɔ.Kuku is mad. Kuku's brain is not working.2.1.8Internal organs2.1.1Head

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *