ɔtɛntɛ tswɩɔtɛ́ntɛ t͡sʷɪʔ(L)ph. v. oftswɩ 3v.to swing back and forthNyebi amʋ bʋdɛ ɔtɛntɛ tswɩ oyi amʋtɔ. The children are swinging in the tree.7.2.2.8Move back and forth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *