bɩnbɪ̃ʔ v.to sew somethingNkɛtɔ a, aha bʋtɛbɩn atadɩɛ pɔpwɛ. On festive days, people sew new clothes.Atɔ ɔbɩnpʋ amʋ dɛ mɩ atadɩɛ bɩn. The seamstress/tailor is sewing my clothes.Mɩ ntʋkʋta latɩtɩ, nɔ́pʋ ya ntʋkʋta ɔlapʋ ɔbɩn mʋ́ ha mɩ. My sandals have torn, I will take them to the cobbler to have him sew them for me.6.6.1Working with clothcomp.atɔ ɔbɩnpʋseamstress/tailor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *