ɔwʋnlɩnpʋɔwʊ̃nlɪ̃́pʊ́ pl.awʋnlɩnpʋder. ofɔnlɩn 2ɔ- -pʋn.someone who is healthy/a strong personƆwʋnlɩnpʋ ɔbɛ́talɩ damli ɔlɔpʋ. Ɩnɩa ɩlɔ tamakla sʋ a, fʋmɛ́ɛbɩ. A healthy person can turn into a sick person. As illness doesn't inform you beforehand you won't know.Ɔwʋnlɩnpʋ gyi ɔha ánɩ́ ɔtɛtalɩ yɔ agyuma kpekple.A strong person is one that can do hard work.2.4.1Strong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *