ɔnainnáĩ́ʔpl.anaincontractionnainn.1grandfatherMɩ nain gyi mɩ sɩ ntɛ mɩ yin mʋ sɩ. My grandfather is my father or my mother's father.Ntɛtɩ mɩ nain mbɛɛ, "Nanain".I call my grandfather, "Nanain".Mɩ bi mʋ bi ɔtɩ mʋ́ ɔbɛɛ Nanain.My child's child will call me Nanain.cfNanain 1grandfather; grandfathernatɩna 1great-great-grandparent4.1.9.1.1Grandfather, grandmother2ancestor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *