tamɛtámɛ cnj.butBulu tɛkɩ ɩklʋntɔ ha ɩpɔn tamɛ nyankpʋsa tɛkɩ aha ansɩtɔ ha ɩpɔn. God looks at the heart to judge guilt but people look at people's faces to judge guilt.Amʋ́ fɛ́ɛ́ bɔyɔ ndɔtɔ tamɛ Afua mʋa Akwasi mʋʋ bɛɛ bɔyɔ sukuu.They are all going to the farm but Afua and Akwasi say they will go to school.9.6.1.5But

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *