tɔkʋtɔkʊ n.something; a certain thingNdɛ atɔ kle; ndɛ tɔkʋ kle. I am amassing wealth; I want something.Tɔkʋ bʋ mɩ atadɩɛtɔ ɩdɛ mɩ dun.Something is inside my uniform biting me.tɔkʋ kʋlɛone thingcfɔlɔkʋsomeoneɩtɔthing9.1.3Thing9.2.3.2Indefinite pronounscomp.atɔkʋ anyɔtwo things

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *