ɔkpambaɔk͡pambaʔpl.akpamban.illegal marriageƆkpamba ɔtsɩ anfɩ gyi ha oyin anfɩ, mʋ́ sʋ ɔmɛtalɩ wie woyitɔ amʋtɔ nɩ, tsufɛ ɔdɛ oyin amʋ mʋ ka ifu-nya.This woman is a girlfriend to this man, that was why she couldn't entered the house because she is afraid of the man's wife.4.1.1.1Girlfriend, boyfriend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *