talɩtálɪ́ v.be able to; to succeed at doingNɛtalɩ bwɛ ntobi amʋ fɛ́ɛ́ lɔfʋn mʋ́ ɔnɔ mɔ.I will be able to do all the things to the end.Mɩ ansibi layinta; sʋ ntamatalɩ trʋ ɔbɩatɔ. My eyes have spoiled so I can't thread a needle.Mmɛtalɩ dʋ oyi amʋ kpɔtɩ kankaba amʋ ha fʋ.I can't be able to climb the tree to pluck the oranges for you.9.4.2.1Can

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *