putuputupútúpútúadj.small pieceMankani ánɩ́ igyi putuputu, fʋmɛ́ɛtalɩ sire mʋ́ a, bʋtɛnɩna mʋ́ afwɩtɔ. Mʋ́ gyi akaʋ nɩ.Cocoyam that is too small to peel, they boil it in its skin. This is akaʋ.cfkusubismall8.2.1Small

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *