ɔlɔpʋɔlɔpʊ pl.alɔpʋder. ofɔ- -pʋn.one who is sick, particularly in a chronic senseIgye onye fɛ́ɛ́ ɔlɔpʋ ɔkʋ lɛkɩmɩ sʋ mmɛtalɩ dɩdɩ.All of last night a certain sick man was groaning so I couldn't sleep.Ɔwʋnlɩnpʋ ɔbɛ́talɩ damli ɔlɔpʋ. A healthy person can turn into a sick person.cfɩlɔillnesssick2.5.1Sick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *