lakpan ɔbwɛpʋcomp. oflakpanbwɛ 1ɔ- -pʋn.sinnerLalahɛ ogyipʋ gyi ɔha ánɩ́ ɔtɔmɔ aha ntɛ mʋ bwɛhɛ sʋ a aha bʋtenya mʋ ifu, tamɛ lakpan ɔbwɛpʋ mʋ́ a, fɛ atɔ wi ana gyi mʋ agyʋma.An evil doer is a person that murders people or because of his doings people are afraid of him. but sinners, it is like stealing is their work.8.3.7.1Bad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *