fɛ́ɛ́fɛ́ː(H) adj.allTsu fʋ nwʋlʋ amʋ fɛ́ɛ́ ba mɩ ankɩ. Bring all your papers here in order for me to look at them.Tsu fʋ atogyihɛ amʋ napʋ ha fʋ amʋ fɛ́ɛ́ ba mɩ ankɩ.Bring all the food that I gave you for me to look at.Fɛ́fɛ mʋ́ fɛ́ɛ́. You(s) will sell them all.Atɔ amʋ fɛɛ mbwɛ amʋ a, nabwɛ mʋ́ fɛ́ɛ́, tamɛ napan kʋlɛsʋ. The things you said I should do, I made, I made all but I missed one.8.1.5All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *